Πολιτική Απορρήτου - Ξενοδοχείο Ακταίον στην Πάρο, Λογαράς

Πολιτική Απορρήτου

 

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ανακοίνωσή μας σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Η ύψιστη προτεραιότητά μας στο Akteon Hotel δεν περιορίζεται μόνο στο να σας προσφέρουμε μια ευχάριστη διαμονή αλλά και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε., γνωστός και ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (GDPR). Αυτή η δήλωση πολιτικής απορρήτου έχει ως στόχο να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν νομίζετε ότι πρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Όνομα και στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων είναι:

Mαρουσώ Μελανίτου “Akteon Hotel”
Παραλία Λογαράς Πάρος, Ελλάδα
Email: akteonhotel@gmail.com
Τηλ : +30 2284041098

 

Ορισμοί

Εδώ είναι ένα σύντομο λεξικό των πιο συνηθισμένων όρων που θα συναντήσετε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου:

α) Προσωπικά δεδομένα: οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων"). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

β) υποκείμενο των δεδομένων: ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

γ) Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

ε) Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

στ) Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

ζ) Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

η) Κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου

 

Τα δικαιώματά σας

Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τον GDPR.

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης. Όποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να σας ενημερώσει ποια δεδομένα επεξεργάζονται, για ποιο σκοπό και σε ποιον άλλο ενδέχεται να μεταβιβαστούν τα δεδομένα.
β) Το δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να δείτε ποια δεδομένα διατηρούνται από εσάς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
γ) Το δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά σας δεδομένα.
δ) Το δικαίωμα διαγραφής ή γνωστό και ως “δικαίωμα στη λήθη”. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει χωρίς καθυστέρηση τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωρινή διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
στ) Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαβιβάσετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
ζ) Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία δεν είναι συμβατή με τον κύριο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου της κατάρτισης προφίλ και της απευθείας εμπορικής προώθησης.
η) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.
Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να:

● επιβεβαιώσετε εάν τηρούνται προσωπικά στοιχεία για εσάς
● έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία και να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους
● διορθώσετε και ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που είναι ανακριβή
● να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τη διακοπή της επεξεργασίας, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Εάν είστε ένας από τους φιλοξενούμενους, τους πελάτες μας ή απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, βεβαιώνουμε ότι δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν μας το παρέχετε με δική σας συγκατάθεση επικοινωνώντας μαζί μας ή συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης μηχανής κρατήσεων με την οποία συνεργάζόμαστε. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

● Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου

Σκοπός και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δικαιολογείται εάν ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

● Όταν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας
● Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ ημών
● Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε σε μια νομική υποχρέωση
● Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας

Οι πληροφορίες σας δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

● Επεξεργασία κρατήσεων σας για την παροχή των υπηρεσιών μας
● Επεξεργασία κρατήσεων σας για λογαριασμό οποιασδήποτε άλλης μηχανής κρατήσεων με την οποία συνεργαζόμαστε
● Για να ζητήσουμε τη γνώμη σας ή τα σχόλιά σας

Μάρκετινγκ: Σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις συγκατάθεσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε, ζητώντας να αποκλειστείτε από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

Στατιστικοί σκοποί: Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς, μπορείτε απλά να μην δώσετε την άδειά σας στις ηλεκτρονικές φόρμες με τις οποίες συλλέγουμε τις πληροφορίες σας.

Οι πληροφορίες σας δεν θα ανταλλάσσονται, πωλούνται ή μεταφέρονται εκτός της εταιρείας μας, ούτε θα παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εντούτοις, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν το απαιτήσει ο νόμος και για λόγους δημόσιας σημασίας.

 

Δεδομένα παιδιών

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ούτε συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς κατάλληλη και επαληθευμένη συγκατάθεση των γονέων, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα αυτό δικαιολογείται από το σκοπό της επεξεργασίας και οπωσδήποτε μέχρι ένα (1) έτος από όταν τα συλλέξαμε εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερο διάστημα διατήρησής τους από το νόμο. Μετά από αυτό το διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.

 

Ασφάλεια

Για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας δεδομένων.

 

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά την άδεια να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο ίντερνετ ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ίντερνετ να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας συλλέγοντας και απομνημνεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσαρμογής των ρυθμίσεων για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αφού έχετε κάνει κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψει τον ιστότοπό μας, πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχεται ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση πολιτικής απορρήτου. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί και ενημερωθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η πολιτική αυτή θα ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να υποβάλετε κάποια παρατήρηση ή να διαχειριστείτε τα στοιχεία σας:
Στείλτε μας στη διεύθυνση: Παραλία Λογαράς Πάρος, Ελλάδα
Καλέστε μας στο: +30 2284041098
Στείλτε μας email στο: akteonhotel@gmail.com